Kestävä kehitys ja vastuullisuus vakuutusmeklarin toiminnassa

Kestävä kehitys ja vastuullisuus vakuutusmeklarin toiminnassa

Taloustieteilijä Kate Raworthin kehittämän mallin mukaan kestävä kehitys jaetaan yleensä kolmeen ulottuvuuteen, joita ovat sosiaalinen-, ympäristöllinen- ja taloudellinen kestävyys. Keskinäisriippuvuudella tarkoitetaan näiden kolmen ulottuvuuden kytkeytymistä toisiinsa monin eri tavoin.

Vakuutusmeklaritoiminnassa voidaan huomioida kestävän kehityksen kaikkia osa-alueita. Vastuullinen vakuutusmeklariyritys toimii lain ja hyvän vakuutusmeklaritavan mukaisesti. Tämän lisäksi sosiaalinen vastuullisuus voidaan huomioida vakuutusmeklaritoiminnassa esimerkiksi vakuutusmeklariyrityksen nettisivujen saavutettavuuden parantamisessa, sekä varmistamalla esteettömät toimitilat niin henkilöstölle, asiakkaille, kuin myös muillekin sidosryhmille. Myös asiakkaiden ja henkilöstön tyytyväisyyden varmistaminen ovat sosiaalisesti kestävää toimintaa.

Taloudellinen vastuullisuus voidaan huomioida itse vakuutusmeklariyrityksen toiminnan kannattavuuden varmistamisen lisäksi esimerkiksi varmistamalla asiakasyritysten taustat ja tekemällä riskikartoitukset säännöllisesti. Paperisen postin vähentäminen lisäämällä ja kehittämällä sähköisiä palveluita, auttaa puolestaan lisäämään ympäristöllistä kestävyyttä.

Vastuullinen yritys huomioi toimintansa vaikutukset päivittäin niin ympäristön, talouden kuin ympärillä olevien ihmistenkin näkökulmasta mukaan lukien asiakkaat, henkilöstö ja muut sidosryhmät. Vakuutusmeklariyritysten toiminnassa korostuu myös vastuullisuusviestinnän merkitys. Sen lisäksi, että viestitään vastuullisuustoimenpiteistä, tulee myös kaiken viestinnän olla todenmukaista ja eettistä.

Kuten muissakin kehityskohteissa, myös yrityksen vastuullisuustoimenpiteiden kehittämisessä on tärkeää mitata ja seurata vastuullisuustavoitteita säännöllisesti. Miten vastuullisuutta voidaan mitata? Sosiaalisen vastuun osalta voidaan mitata esimerkiksi työtyytyväisyyttä ja asiakastyytyväisyyttä. Lisäksi voidaan mitata sairauspoissaolojen prosentuaalista määrää työajasta, työtapaturmien ja läheltä piti tilanteiden määrää. Lisäksi on tärkeää mitata työntekijöiden ja johdon moninaisuutta esimerkiksi sukupuolen, iän ja vähemmistöryhmien prosenttiosuutena. Myös syrjintätilanteiden mittaaminen ja niihin puuttuminen, sekä koulutustuntien kirjaus ovat osa sosiaalisen vastuullisuuden mittaamista ja seurantaa.

Koska vastuullinen vakuutusmeklari auttaa myös asiakasyrityksiään toimimaan vastuullisesti, voi meklari ottaa näitä mittareita esille myös asiakkaiden kanssa. Vastuullinen vakuutusmeklari tekee asiakkailleen vakuutusturvan riskikartoituksen kautta, näin varmistetaan yhdessä asiakkaan kanssa, että vakuutusturva vastaa riskiä ja yrityksen ajantasaiset tunnusluvut ja toiminta on huomioitu vakuutuksilla.

Hyvä hallinto ja taloudellinen vastuu ovat tärkeä osa yrityksen vastuullisuutta. Taloudellista vastuuta voidaan mitata esimerkiksi kirjaamalla korruption ja lahjonnan vastaisen koulutuksen suorittaneiden henkilöiden määrää, sekä ilmoituskanavan kautta tulleiden ilmoitusten määrää. Ympäristövastuun osalta yksi hyvä mittari erityisesti asiantuntiyritysten osalta on liikematkustamisen CO2 päästöjen mittaaminen / työntekijä. Tärkeää on kuitenkin, että jokainen yritys suunnittelee oman toimintansa kannalta tärkeimmät vastuullisuusmittarit ja määrittelee niiden seurantavälit.

Lähteet: Valtioneuvoston kanslia, n.d.

Liappis, Pentikäinen & vanhala. (2019). Menesty Yritysvastuulla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *